รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 28 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านเกาะสะบ้า
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 2. บ้านทรงธรรม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 20,000
- -
 3. วัดอรัญญิกาวาสน์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 4. บ้านเทพนคร
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ทำนา 6,000
-
 5. หนองลวกราษฎร์บำรุง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 18,200
-
 6. บ้านโนนสมบูรณ์
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 7. บ้านวังมะค่า
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 8. สหวิทยาคม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาสวาย 32,000
-
 - ปลูกพืชผลไม้ 5,000
-
 9. บ้านเก่า
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 10. ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 39,350
- -
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 19,700
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 11. บ้านไผ่ตาสุ่ม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4,500
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 49,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 12. บ้านทุ่งเศรษฐี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 13. บ้านแก้วสุวรรณ
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 14. บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 77,340
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 5,000
- -
 15. บ้านคลองเมือง
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 16. บ้านลานตาบัว
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 17. บ้านไร่ดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 47,700
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 6,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 18. บ้านนาป่าแดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 19. อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 99,550
- -
 20. คลองใหญ่วิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 21. บ้านหนองรี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 22. บ้านเกาะน้ำโจน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 66,950
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 23. บ้านเขาคีริส
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 8,100
- -
 - ปลาสวาย 9,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 24. ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 14,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 25. บ้านหนองหญ้ามุ้ง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 26. นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 14,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
-
 27. บ้านคุยป่ารัง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 28. บ้านวังทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
รวม 2,329,690 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 17.86
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.14
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.14
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.86
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.43
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.57


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

โรงเรียนบ้านหนองรี

โรงเรียนบ้านเทพนคร

โรงเรียนสหวิทยาคม

โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง