1.  กลาโหมอุทิศ
2.  ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
3.  ทานสัมฤทธิ์วิทยา
4.  ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
5.  ท่าทรายประชาอุปถัมภ์
6.  ประชาอุปถัมภ์
7.  มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
8.  ป่าไม้อุทิศ 9
9.  วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
10.  วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
11.  วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
12.  วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
13.  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
14.  วัดฝาง
15.  วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
16.  วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
17.  วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
18.  วัดเชิงกระบือ
19.  วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
20.  วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
21.  วัดใหม่ผดุงเขต
22.  อนุบาลนนทบุรี
23.  อนุบาลบางกรวย
24.  ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
25.  วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
26.  อนุราชประสิทธิ์