1.  นุ่มประสงค์วิทยา
2.  ชุมชนวัดไทรม้า
3.  วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
4.  วัดปราสาท
5.  วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
6.  วัดโชติการาม