1.  ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
2.  ทานสัมฤทธิ์วิทยา
3.  นุ่มประสงค์วิทยา
4.  มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
5.  ชุมชนวัดไทรม้า
6.  วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
7.  วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
8.  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
9.  วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
10.  วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
11.  ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
12.  วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)