1.  กลาโหมอุทิศ
2.  ประชาอุปถัมภ์
3.  ป่าไม้อุทิศ 9
4.  วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
5.  วัดฝาง
6.  วัดเชิงกระบือ
7.  วัดโชติการาม
8.  วัดใหม่ผดุงเขต
9.  อนุบาลนนทบุรี