1.  ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
2.  ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
3.  ท่าทรายประชาอุปถัมภ์
4.  วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
5.  วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
6.  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
7.  วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
8.  วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
9.  อนุบาลบางกรวย