1.  กลาโหมอุทิศ
2.  ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
3.  ทานสัมฤทธิ์วิทยา
4.  นุ่มประสงค์วิทยา
5.  ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
6.  ท่าทรายประชาอุปถัมภ์
7.  ประชาอุปถัมภ์
8.  มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
9.  ชุมชนวัดไทรม้า
10.  ป่าไม้อุทิศ 9
11.  วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
12.  วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
13.  วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
14.  วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
15.  วัดปราสาท
16.  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
17.  วัดฝาง
18.  วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
19.  วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
20.  วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
21.  วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
22.  วัดเชิงกระบือ
23.  วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
24.  วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
25.  วัดโชติการาม
26.  วัดใหม่ผดุงเขต
27.  อนุบาลนนทบุรี
28.  อนุบาลบางกรวย
29.  ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
30.  วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
31.  อนุราชประสิทธิ์