1.  กลาโหมอุทิศ
2.  ทานสัมฤทธิ์วิทยา
3.  นุ่มประสงค์วิทยา
4.  ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
5.  ท่าทรายประชาอุปถัมภ์
6.  ประชาอุปถัมภ์
7.  ชุมชนวัดไทรม้า
8.  วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
9.  วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
10.  วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
11.  วัดฝาง
12.  วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
13.  วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
14.  วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
15.  วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
16.  วัดเชิงกระบือ
17.  วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
18.  วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
19.  วัดใหม่ผดุงเขต
20.  อนุบาลนนทบุรี
21.  อนุบาลบางกรวย
22.  วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
23.  อนุราชประสิทธิ์