1.  ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
2.  มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
3.  ป่าไม้อุทิศ 9
4.  วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
5.  วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
6.  วัดปราสาท
7.  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
8.  วัดโชติการาม
9.  ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)