1.  วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
2.  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)