1.  บ้านบางมูลนาก
2.  บ้านบางแรด
3.  บ้านหนองกก
4.  วัดกาญจนาราม
5.  วัดคลองขยัน
6.  วัดบางพระ
7.  วัดบางทองคำ
8.  วัดปากแพรก
9.  วัดสระ