1.  บ้านคงคาล้อม
2.  บ้านดอนตาสังข์
3.  บ้านท่าขนาน
4.  บ้านหัวลำพู
5.  บ้านเกาะทัง
6.  บ้านไสขาม
7.  วัดควนยาว
8.  วัดควนเคร็ง
9.  วัดดอนมะปราง
10.  วัดบางคุระ
11.  วัดบางยิ่ว
12.  วัดบ้านราม
13.  วัดรักขิตวัน
14.  วัดสระแก้ว
15.  วัดวังกลม
16.  วัดสว่างอารมณ์
17.  วัดหงส์แก้ว
18.  วัดเนกขัมมาราม
19.  วัดแจ้ง
20.  วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
21.  วัดไม้เสียบ