1.  บ้านขอนหาด
2.  บ้านควนมิตร
3.  บ้านควนเงิน
4.  บ้านปากพรุ
5.  บ้านหนองกก
6.  วัดกาญจนาราม
7.  วัดควนสมบูรณ์
8.  วัดท้ายทะเล
9.  วัดท่าเสม็ด
10.  วัดปากตรง
11.  วัดพระบาท
12.  วัดศรีสุวรรณาราม
13.  วัดสองพี่น้อง
14.  วัดหอยกัน
15.  วัดโคกคราม