1.  ชุมชนบ้านพุดหง
2.  ชุมชนพิบูลสงคราม
3.  ชุมชนวัดท่าลิพง
4.  ชุมชนวัดเขาลำปะ
5.  ตชด.บ้านควนมีชัย
6.  ชุมชนวัดบางบูชา
7.  ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
8.  ชุมชนวัดเกาะเพชร
9.  บ้านกลอง
10.  บ้านกุมแป
11.  บ้านควนชิง
12.  บ้านควนมุด
13.  บ้านควนรุย
14.  บ้านคอกวัว
15.  บ้านควนโตน
16.  บ้านคงคาล้อม
17.  บ้านชะอวด
18.  บ้านดอนตาสังข์
19.  บ้านคอพรุ
20.  บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196
21.  บ้านตรอกแค
22.  บ้านตูล
23.  บ้านดอนโตนด
24.  บ้านด่าน
25.  บ้านท่าเตียน
26.  บ้านทุ่งขวัญแก้ว
27.  บ้านทุ่งบก
28.  บ้านทุ่งโชน
29.  บ้านทุ่งใหญ่
30.  บ้านทุ่งโป๊ะ
31.  บ้านนำทรัพย์
32.  บ้านบางด้วน
33.  บ้านน้ำบ่อ
34.  บ้านบางน้อย
35.  บ้านบางลึก
36.  บ้านบางวัง
37.  บ้านบางปรง
38.  บ้านบางแรด
39.  บ้านนา
40.  บ้านบางโหนด
41.  บ้านปลายราง
42.  บ้านปากบางกลม
43.  บ้านปากเชียร
44.  บ้านม่วงงาม
45.  บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)
46.  บ้านลำคลอง
47.  บ้านยางกาญจน์
48.  บ้านวังหอน
49.  บ้านลำหัก
50.  บ้านวังใส
51.  บ้านลานนา
52.  บ้านศาลาแก้ว
53.  บ้านหนองบัว
54.  บ้านศาลาตะเคียน
55.  บ้านหนองหิน
56.  บ้านหนองนนทรี
57.  บ้านห้วยโส
58.  บ้านห้วยไม้แก่น
59.  บ้านหน้าศาล
60.  บ้านห้วยหาร
61.  บ้านหัวลำพู
62.  บ้านอายเลา
63.  บ้านเขาน้อย
64.  บ้านเหนือคลอง
65.  บ้านไสหินตั้ง
66.  ราชประชานุเคราะห์
67.  ร่อนพิบูลย์
68.  บ้านโคกทราย
69.  วัดกัลยานฤมิต
70.  วัดขนาบนาก
71.  วัดกาโห่ใต้
72.  วัดควนป้อม
73.  วัดคงคาวดี
74.  วัดฉิมหลา
75.  วัดคันธมาลี
76.  วัดชมพูประดิษฐ์
77.  วัดจิกพนม
78.  วัดควนเถียะ
79.  วัดดอนมะปราง
80.  วัดควนใส
81.  วัดดอนรักษา
82.  วัดถลุงทอง
83.  วัดทะเลปัง
84.  วัดตรงบน
85.  วัดธงทอง
86.  วัดบ่อล้อ
87.  วัดบางคุระ
88.  วัดนาหมอบุญ
89.  วัดบ่อโพง
90.  วัดทุ่งโพธิ์
91.  วัดธาราวง
92.  วัดบางพระ
93.  วัดบางยิ่ว
94.  วัดบางทองคำ
95.  วัดบางไทร
96.  วัดบ้านราม
97.  วัดปากควน
98.  วัดบูรณาวาส
99.  วัดปากเหมือง
100.  วัดปิยาราม
101.  วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
102.  วัดพิศาลนฤมิต
103.  วัดปากระวะ
104.  วัดมหิสสราราม
105.  วัดมัชฌิมภูผา
106.  วัดรักขิตวัน
107.  วัดพระอานนท์
108.  วัดวัวหลุง
109.  วัดรามแก้ว
110.  วัดวังฆ้อง
111.  วัดสระ
112.  วัดสมควร
113.  วัดวังกลม
114.  วัดสระโพธิ์
115.  วัดหนา
116.  วัดหงส์แก้ว
117.  วัดหน้าสตน
118.  วัดสามัคยาราม
119.  วัดอัฒฑศาสนาราม
120.  วัดอิมอญ
121.  วัดเถลิงกิตติยาราม
122.  วัดเทพนมเชือด
123.  วัดเขาน้อย
124.  วัดแจ้ง
125.  วัดแดง
126.  วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
127.  วัดอู่แก้ว
128.  วัดโคกทราง
129.  วัดโคกสูง
130.  วัดโบสถ์
131.  หัวไทร(เรือนประชาบาล)
132.  วัดเหมก
133.  เขาพระทอง