1.  ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173
2.  ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
3.  ตชด.บ้านท่าข้าม
4.  บ้านควนหนองหงส์
5.  บ้านชายทะเล
6.  บ้านชายควน
7.  บ้านท้องโกงกาง
8.  บ้านท่าขนาน
9.  บ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด)
10.  บ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์)
11.  บ้านทุ่งใคร
12.  บ้านนางหลง
13.  บ้านบางพระ
14.  บ้านบางมูลนาก
15.  บ้านบางเนียน
16.  บ้านบางตะลุมพอ
17.  บ้านศาลาทวดทอง
18.  บ้านหนองบอน
19.  บ้านหนองมาก
20.  บ้านหอยราก
21.  บ้านเกยเชน
22.  บ้านเกาะทัง
23.  บ้านเกาะนางโดย
24.  บ้านเนินธัมมัง
25.  บ้านโก้งโค้ง
26.  บ้านใสถิน
27.  บ้านไสขาม
28.  บ้านเกาะสุด
29.  บ้านแสงวิมาน
30.  ราชประชานุเคราะห์ 7
31.  วัดควนชะลิก
32.  วัดควนยาว
33.  วัดควนเกย
34.  วัดชัยสุวรรณ
35.  วัดชะอวด
36.  วัดทวยเทพ
37.  วัดท้ายโนต
38.  วัดทายิการาม
39.  วัดท่าสะท้อน
40.  วัดบางฉนาก
41.  วัดบางด้วน
42.  วัดบ้านงาม
43.  วัดปลายสระ
44.  วัดป่าระกำ
45.  วัดบ้านด่าน
46.  วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232
47.  วัดสระแก้ว
48.  วัดสุขุม
49.  วัดสามแพรก
50.  วัดสุวรรณโฆษิต
51.  วัดหนองจิก
52.  วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
53.  วัดเกาะจาก
54.  วัดเทพมงคล
55.  วัดแหลม
56.  วัดโคกพิกุล
57.  สุนทราภิบาล
58.  วัดโคกมะม่วง