1.  ทัศนาวลัย
2.  บ้านดอนทราย
3.  บ้านทุ่งไม้ไผ่
4.  บ้านทุ่งเลน
5.  บ้านพรุบัว
6.  บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112
7.  บ้านหัวไทร
8.  วัดคลองขยัน
9.  วัดควนเคร็ง
10.  วัดถ้ำเขาแดง
11.  วัดทองพูน
12.  วัดทุ่งหล่อ
13.  วัดท่าเสริม
14.  วัดบางตะพาน (เขมจาโร)
15.  วัดบางทวด
16.  วัดปากแพรก
17.  วัดบางศาลา
18.  วัดสว่างอารมณ์
19.  วัดเนกขัมมาราม
20.  วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
21.  วัดแหลมตะลุมพุก
22.  วัดโคกยาง
23.  วัดไม้เสียบ