1.  ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
2.  บ้านด่าน
3.  บ้านบางด้วน
4.  บ้านบางมูลนาก
5.  บ้านบางแรด
6.  บ้านหนองกก
7.  บ้านห้วยโส
8.  วัดกาญจนาราม
9.  วัดชมพูประดิษฐ์
10.  วัดชัยสุวรรณ
11.  วัดบางพระ
12.  วัดบางทองคำ
13.  วัดปากแพรก
14.  วัดพระอานนท์
15.  วัดสระ
16.  เขาพระทอง