1.  ชุมชนบ้านพุดหง
2.  ชุมชนพิบูลสงคราม
3.  ชุมชนวัดท่าลิพง
4.  ชุมชนวัดเขาลำปะ
5.  ตชด.บ้านควนมีชัย
6.  ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
7.  ชุมชนวัดบางบูชา
8.  ชุมชนวัดเกาะเพชร
9.  บ้านกุมแป
10.  บ้านควนมิตร
11.  บ้านควนหนองหงส์
12.  บ้านควนเงิน
13.  บ้านควนรุย
14.  บ้านคงคาล้อม
15.  บ้านชะอวด
16.  บ้านคอพรุ
17.  บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196
18.  บ้านดอนโตนด
19.  บ้านท่าขนาน
20.  บ้านด่าน
21.  บ้านท่าเตียน
22.  บ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด)
23.  บ้านทุ่งขวัญแก้ว
24.  บ้านทุ่งบก
25.  บ้านทุ่งโชน
26.  บ้านนางหลง
27.  บ้านบางด้วน
28.  บ้านน้ำบ่อ
29.  บ้านบางน้อย
30.  บ้านบางปรง
31.  บ้านบางแรด
32.  บ้านนา
33.  บ้านบางโหนด
34.  บ้านปากบางกลม
35.  บ้านปากพรุ
36.  บ้านปากเชียร
37.  บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)
38.  บ้านยางกาญจน์
39.  บ้านวังหอน
40.  บ้านพรุบัว
41.  บ้านศาลาทวดทอง
42.  บ้านศาลาแก้ว
43.  บ้านหนองกก
44.  บ้านหนองบัว
45.  บ้านหนองมาก
46.  บ้านศาลาตะเคียน
47.  บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112
48.  บ้านหนองนนทรี
49.  บ้านห้วยไม้แก่น
50.  บ้านหน้าศาล
51.  บ้านห้วยหาร
52.  บ้านหัวไทร
53.  บ้านอายเลา
54.  บ้านเกยเชน
55.  บ้านเกาะทัง
56.  บ้านเนินธัมมัง
57.  บ้านไสหินตั้ง
58.  บ้านเกาะสุด
59.  บ้านแสงวิมาน
60.  ราชประชานุเคราะห์
61.  ร่อนพิบูลย์
62.  วัดกัลยานฤมิต
63.  วัดขนาบนาก
64.  วัดกาญจนาราม
65.  วัดควนชะลิก
66.  วัดควนยาว
67.  วัดควนเกย
68.  วัดฉิมหลา
69.  วัดควนเถียะ
70.  วัดควนใส
71.  วัดดอนรักษา
72.  วัดชัยสุวรรณ
73.  วัดถลุงทอง
74.  วัดท้ายทะเล
75.  วัดตรงบน
76.  วัดทองพูน
77.  วัดท้ายโนต
78.  วัดทายิการาม
79.  วัดทุ่งหล่อ
80.  วัดท่าเสริม
81.  วัดธงทอง
82.  วัดบ่อล้อ
83.  วัดบางคุระ
84.  วัดนาหมอบุญ
85.  วัดบางตะพาน (เขมจาโร)
86.  วัดบ่อโพง
87.  วัดทุ่งโพธิ์
88.  วัดบางพระ
89.  วัดบางยิ่ว
90.  วัดบางทองคำ
91.  วัดบางไทร
92.  วัดปลายสระ
93.  วัดบูรณาวาส
94.  วัดปากตรง
95.  วัดปากเหมือง
96.  วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
97.  วัดพระบาท
98.  วัดบ้านด่าน
99.  วัดปากแพรก
100.  วัดปากระวะ
101.  วัดมัชฌิมภูผา
102.  วัดบางศาลา
103.  วัดรักขิตวัน
104.  วัดพระอานนท์
105.  วัดวัวหลุง
106.  วัดรามแก้ว
107.  วัดวังฆ้อง
108.  วัดสระ
109.  วัดสระแก้ว
110.  วัดวังกลม
111.  วัดสระโพธิ์
112.  วัดสว่างอารมณ์
113.  วัดสุขุม
114.  วัดสุวรรณโฆษิต
115.  วัดหนองจิก
116.  วัดหนา
117.  วัดสองพี่น้อง
118.  วัดหงส์แก้ว
119.  วัดหน้าสตน
120.  วัดสามัคยาราม
121.  วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
122.  วัดเกาะจาก
123.  วัดเถลิงกิตติยาราม
124.  วัดเทพนมเชือด
125.  วัดเขาน้อย
126.  วัดเทพมงคล
127.  วัดแจ้ง
128.  วัดแดง
129.  วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
130.  วัดแหลม
131.  วัดแหลมตะลุมพุก
132.  วัดโคกทราง
133.  วัดโคกยาง
134.  สุนทราภิบาล
135.  วัดโบสถ์
136.  วัดโคกคราม
137.  เขาพระทอง