1.  ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173
2.  ชุมชนบ้านพุดหง
3.  ชุมชนพิบูลสงคราม
4.  ชุมชนวัดท่าลิพง
5.  ชุมชนวัดเขาลำปะ
6.  ตชด.บ้านควนมีชัย
7.  ชุมชนวัดบางบูชา
8.  ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
9.  ทัศนาวลัย
10.  ชุมชนวัดเกาะเพชร
11.  บ้านกลอง
12.  ตชด.บ้านท่าข้าม
13.  บ้านกุมแป
14.  บ้านขอนหาด
15.  บ้านควนชิง
16.  บ้านควนมิตร
17.  บ้านควนมุด
18.  บ้านควนหนองหงส์
19.  บ้านควนเงิน
20.  บ้านควนรุย
21.  บ้านคอกวัว
22.  บ้านควนโตน
23.  บ้านคงคาล้อม
24.  บ้านชะอวด
25.  บ้านชายทะเล
26.  บ้านดอนตาสังข์
27.  บ้านคอพรุ
28.  บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196
29.  บ้านดอนทราย
30.  บ้านชายควน
31.  บ้านตรอกแค
32.  บ้านตูล
33.  บ้านท้องโกงกาง
34.  บ้านดอนโตนด
35.  บ้านด่าน
36.  บ้านท่าเตียน
37.  บ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด)
38.  บ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์)
39.  บ้านทุ่งขวัญแก้ว
40.  บ้านทุ่งบก
41.  บ้านทุ่งโชน
42.  บ้านทุ่งใหญ่
43.  บ้านทุ่งโป๊ะ
44.  บ้านทุ่งไม้ไผ่
45.  บ้านทุ่งเลน
46.  บ้านทุ่งใคร
47.  บ้านนางหลง
48.  บ้านนำทรัพย์
49.  บ้านบางด้วน
50.  บ้านน้ำบ่อ
51.  บ้านบางน้อย
52.  บ้านบางพระ
53.  บ้านบางลึก
54.  บ้านบางวัง
55.  บ้านบางปรง
56.  บ้านนา
57.  บ้านบางโหนด
58.  บ้านบางเนียน
59.  บ้านปลายราง
60.  บ้านบางตะลุมพอ
61.  บ้านปากบางกลม
62.  บ้านปากพรุ
63.  บ้านปากเชียร
64.  บ้านม่วงงาม
65.  บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)
66.  บ้านลำคลอง
67.  บ้านยางกาญจน์
68.  บ้านวังหอน
69.  บ้านพรุบัว
70.  บ้านลำหัก
71.  บ้านวังใส
72.  บ้านศาลาทวดทอง
73.  บ้านลานนา
74.  บ้านศาลาแก้ว
75.  บ้านหนองบอน
76.  บ้านหนองบัว
77.  บ้านหนองมาก
78.  บ้านศาลาตะเคียน
79.  บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112
80.  บ้านหนองนนทรี
81.  บ้านห้วยโส
82.  บ้านห้วยไม้แก่น
83.  บ้านหอยราก
84.  บ้านหน้าศาล
85.  บ้านห้วยหาร
86.  บ้านหัวไทร
87.  บ้านหัวลำพู
88.  บ้านอายเลา
89.  บ้านเกยเชน
90.  บ้านเกาะทัง
91.  บ้านเกาะนางโดย
92.  บ้านเนินธัมมัง
93.  บ้านโก้งโค้ง
94.  บ้านเหนือคลอง
95.  บ้านใสถิน
96.  บ้านไสขาม
97.  บ้านไสหินตั้ง
98.  บ้านเกาะสุด
99.  บ้านแสงวิมาน
100.  ราชประชานุเคราะห์
101.  ราชประชานุเคราะห์ 7
102.  ร่อนพิบูลย์
103.  บ้านโคกทราย
104.  วัดกัลยานฤมิต
105.  วัดกาโห่ใต้
106.  วัดควนป้อม
107.  วัดคลองขยัน
108.  วัดควนชะลิก
109.  วัดควนยาว
110.  วัดคงคาวดี
111.  วัดควนสมบูรณ์
112.  วัดควนเกย
113.  วัดควนเคร็ง
114.  วัดฉิมหลา
115.  วัดคันธมาลี
116.  วัดจิกพนม
117.  วัดควนเถียะ
118.  วัดดอนมะปราง
119.  วัดควนใส
120.  วัดดอนรักษา
121.  วัดถลุงทอง
122.  วัดชะอวด
123.  วัดทวยเทพ
124.  วัดถ้ำเขาแดง
125.  วัดท้ายทะเล
126.  วัดทะเลปัง
127.  วัดตรงบน
128.  วัดทองพูน
129.  วัดท้ายโนต
130.  วัดท่าเสม็ด
131.  วัดทายิการาม
132.  วัดทุ่งหล่อ
133.  วัดท่าเสริม
134.  วัดท่าสะท้อน
135.  วัดธงทอง
136.  วัดบ่อล้อ
137.  วัดบางคุระ
138.  วัดบางฉนาก
139.  วัดนาหมอบุญ
140.  วัดบางด้วน
141.  วัดบางตะพาน (เขมจาโร)
142.  วัดบ่อโพง
143.  วัดทุ่งโพธิ์
144.  วัดธาราวง
145.  วัดบางทวด
146.  วัดบางยิ่ว
147.  วัดบางไทร
148.  วัดบ้านราม
149.  วัดบ้านงาม
150.  วัดปลายสระ
151.  วัดปากควน
152.  วัดบูรณาวาส
153.  วัดปากตรง
154.  วัดปากเหมือง
155.  วัดป่าระกำ
156.  วัดปิยาราม
157.  วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
158.  วัดพระบาท
159.  วัดบ้านด่าน
160.  วัดพิศาลนฤมิต
161.  วัดปากระวะ
162.  วัดมหิสสราราม
163.  วัดมัชฌิมภูผา
164.  วัดบางศาลา
165.  วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232
166.  วัดรักขิตวัน
167.  วัดพระอานนท์
168.  วัดวัวหลุง
169.  วัดศรีสุวรรณาราม
170.  วัดรามแก้ว
171.  วัดวังฆ้อง
172.  วัดสระแก้ว
173.  วัดสมควร
174.  วัดวังกลม
175.  วัดสระโพธิ์
176.  วัดสว่างอารมณ์
177.  วัดสุขุม
178.  วัดสามแพรก
179.  วัดสุวรรณโฆษิต
180.  วัดหนองจิก
181.  วัดหนา
182.  วัดสองพี่น้อง
183.  วัดหงส์แก้ว
184.  วัดหน้าสตน
185.  วัดสามัคยาราม
186.  วัดอัฒฑศาสนาราม
187.  วัดอิมอญ
188.  วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
189.  วัดเกาะจาก
190.  วัดหอยกัน
191.  วัดเถลิงกิตติยาราม
192.  วัดเทพนมเชือด
193.  วัดเขาน้อย
194.  วัดเนกขัมมาราม
195.  วัดเทพมงคล
196.  วัดแดง
197.  วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
198.  วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
199.  วัดแหลม
200.  วัดอู่แก้ว
201.  วัดแหลมตะลุมพุก
202.  วัดโคกทราง
203.  วัดโคกยาง
204.  วัดโคกพิกุล
205.  วัดโคกสูง
206.  วัดไม้เสียบ
207.  สุนทราภิบาล
208.  วัดโบสถ์
209.  หัวไทร(เรือนประชาบาล)
210.  วัดโคกคราม
211.  วัดเหมก
212.  เขาพระทอง
213.  วัดโคกมะม่วง