1.  ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
2.  ชุมชนบ้านคลองเหมือง
3.  บ้านกำแพงเศียร
4.  บ้านชวดบัว
5.  บ้านชะวากยาว
6.  บ้านบุ่งเข้
7.  วัดคีรีวัน
8.  วัดท่าชัย
9.  วัดท่าด่าน
10.  วัดบ้านพริก
11.  วัดบางหอย
12.  วัดวังยายฉิม
13.  วัดวังปลาจีด
14.  วัดศรีสุวรรณ
15.  วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
16.  วัดหุบเมย
17.  วัดเกาะพิกุล
18.  วัดเนินสะอาด
19.  วันครู 2504