1.  ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
2.  ชุมชนวัดป่าขะ
3.  ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
4.  บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
5.  บ้านกลางคลอง 30
6.  บ้านคลอง 14
7.  บ้านคลอง 23
8.  บ้านคลอง 33
9.  บ้านคลองหกวา
10.  บ้านคลองใหญ่
11.  บ้านคลอง 31
12.  บ้านคลอง 30
13.  บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
14.  บ้านดงวิทยาคาร
15.  บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
16.  บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
17.  บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
18.  บ้านปลายคลอง 22
19.  บ้านปากคลอง 17
20.  บ้านดงแขวน
21.  บ้านหนองกันเกรา
22.  บ้านเขาส่องกล้อง
23.  บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
24.  บ้านเขาหัวนา
25.  บ้านเขาเพิ่ม
26.  บ้านเขาไม้ไผ่
27.  บ้านโคกสว่าง
28.  บ้านหัวหมอน
29.  วัดกุดตะเคียน
30.  วัดคลองโพธิ์
31.  วัดจันทร์เรือง
32.  วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
33.  วัดทวีพูลรังสรรค์
34.  วัดกุฎีเตี้ย
35.  วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
36.  วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
37.  วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
38.  วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
39.  วัดธรรมปัญญา
40.  วัดท่ามะปราง
41.  วัดพลอยกระจ่างศรี
42.  วัดพราหมณี
43.  วัดวังตูม
44.  วัดพิกุลแก้ว
45.  วัดวังทิพย์พันธาราม
46.  วัดศรีจุฬา
47.  วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
48.  วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
49.  วัดสบกเขียว
50.  วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
51.  วัดหนองคันจาม
52.  วัดหนองเคี่ยม
53.  วัดหนองรี
54.  วัดสุนทรพิชิตาราม
55.  วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
56.  วัดอารีราษฎร์
57.  วัดเกาะกา
58.  วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
59.  วัดโคกลำดวน
60.  วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
61.  วัดโคกสว่าง
62.  วัดเอี่ยมประดิษฐ์
63.  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
64.  วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
65.  วัดโพธิ์
66.  วัดโบสถ์เจริญธรรม
67.  อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
68.  หัวเขาแก้ว
69.  อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
70.  ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
71.  วัดโพธิ์แทน