1.  ชลนายกสงเคราะห์
2.  ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
3.  บ้านคลอง 1
4.  บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
5.  บ้านคลอง 24
6.  บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
7.  บ้านปากคลอง31
8.  บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
9.  บ้านดอนเจริญ
10.  บ้านเตยใหญ่
11.  วังดอกไม้
12.  วัดทองจรรยา
13.  วัดดอนยอ
14.  วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล))
15.  วัดท่าทราย
16.  วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
17.  วัดนาหินลาด
18.  วัดประสิทธิเวช
19.  วัดพรหมเพชร
20.  วัดปากคลองพระอาจารย์
21.  วัดบางปรัง
22.  วัดลำบัวลอย
23.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
24.  วัดวังไทร
25.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
26.  วัดสันตยาราม
27.  วัดสันติวัฒนาราม
28.  วัดหนองทองทราย
29.  วัดสุตธรรมาราม
30.  วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
31.  วัดเกาะกระชาย
32.  วัดเข็มทอง
33.  วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
34.  วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
35.  วัดแหลมไม้ย้อย
36.  วัดอรุณรังษี
37.  วัดโบสถ์การ้อง
38.  อนุบาลนครนายก
39.  อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
40.  อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
41.  สาริกา