1.  ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
2.  บ้านคลอง 1
3.  บ้านกลางคลอง 30
4.  บ้านคลองหกวา
5.  บ้านชวดบัว
6.  บ้านดงวิทยาคาร
7.  บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
8.  วัดวังยายฉิม
9.  วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
10.  วัดสบกเขียว
11.  วัดสันตยาราม
12.  วัดเกาะกา
13.  วัดอรุณรังษี
14.  อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
15.  ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
16.  วัดโพธิ์แทน