1.  ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
2.  ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
3.  ชุมชนบ้านคลองเหมือง
4.  บ้านกำแพงเศียร
5.  บ้านคลอง 14
6.  บ้านคลอง 24
7.  บ้านคลอง 33
8.  บ้านคลองใหญ่
9.  บ้านชะวากยาว
10.  บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
11.  บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
12.  บ้านบุ่งเข้
13.  บ้านปากคลอง 17
14.  บ้านดงแขวน
15.  บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
16.  บ้านดอนเจริญ
17.  บ้านเตยใหญ่
18.  วัดกุดตะเคียน
19.  วัดจันทร์เรือง
20.  วัดทวีพูลรังสรรค์
21.  วัดกุฎีเตี้ย
22.  วัดทองจรรยา
23.  วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
24.  วัดท่าชัย
25.  วัดท่าด่าน
26.  วัดท่าทราย
27.  วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
28.  วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
29.  วัดบ้านพริก
30.  วัดบางหอย
31.  วัดท่ามะปราง
32.  วัดพรหมเพชร
33.  วัดพราหมณี
34.  วัดวังตูม
35.  วัดลำบัวลอย
36.  วัดพิกุลแก้ว
37.  วัดวังทิพย์พันธาราม
38.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
39.  วัดวังไทร
40.  วัดศรีจุฬา
41.  วัดศรีสุวรรณ
42.  วัดหนองคันจาม
43.  วัดหนองรี
44.  วัดสุนทรพิชิตาราม
45.  วัดหนองทองทราย
46.  วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
47.  วัดเกาะกระชาย
48.  วัดอารีราษฎร์
49.  วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
50.  วัดเนินสะอาด
51.  วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
52.  วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
53.  วัดโคกลำดวน
54.  วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
55.  วัดแหลมไม้ย้อย
56.  วัดโบสถ์การ้อง
57.  วัดโคกสว่าง
58.  วันครู 2504
59.  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
60.  วัดโพธิ์
61.  อนุบาลนครนายก
62.  อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
63.  อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)