1.  ชุมชนวัดป่าขะ
2.  บ้านเขาส่องกล้อง
3.  บ้านเขาเพิ่ม
4.  วังดอกไม้
5.  วัดคลองโพธิ์
6.  วัดวังปลาจีด
7.  วัดเอี่ยมประดิษฐ์
8.  อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)