1.  ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
2.  ชุมชนบ้านคลองเหมือง
3.  บ้านกำแพงเศียร
4.  บ้านคลอง 33
5.  บ้านชวดบัว
6.  บ้านชะวากยาว
7.  บ้านบุ่งเข้
8.  บ้านดอนเจริญ
9.  วัดกุดตะเคียน
10.  วัดคีรีวัน
11.  วัดท่าชัย
12.  วัดท่าด่าน
13.  วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
14.  วัดบ้านพริก
15.  วัดบางหอย
16.  วัดบางปรัง
17.  วัดวังทิพย์พันธาราม
18.  วัดวังยายฉิม
19.  วัดศรีสุวรรณ
20.  วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
21.  วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
22.  วัดสบกเขียว
23.  วัดสุตธรรมาราม
24.  วัดหุบเมย
25.  วัดเนินสะอาด
26.  วัดโคกสว่าง
27.  วันครู 2504