1.  ชลนายกสงเคราะห์
2.  ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
3.  ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
4.  ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
5.  ชุมชนบ้านคลองเหมือง
6.  ชุมชนวัดป่าขะ
7.  ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
8.  บ้านกำแพงเศียร
9.  บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
10.  บ้านกลางคลอง 30
11.  บ้านคลอง 14
12.  บ้านคลอง 23
13.  บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
14.  บ้านคลอง 33
15.  บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
16.  บ้านชวดบัว
17.  บ้านคลอง 31
18.  บ้านชะวากยาว
19.  บ้านคลอง 30
20.  บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
21.  บ้านดงวิทยาคาร
22.  บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
23.  บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
24.  บ้านปลายคลอง 22
25.  บ้านบุ่งเข้
26.  บ้านดงแขวน
27.  บ้านปากคลอง31
28.  บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
29.  บ้านดอนเจริญ
30.  บ้านหนองกันเกรา
31.  บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
32.  บ้านเตยใหญ่
33.  บ้านหัวหมอน
34.  วัดกุดตะเคียน
35.  วังดอกไม้
36.  วัดจันทร์เรือง
37.  วัดคีรีวัน
38.  วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
39.  วัดทวีพูลรังสรรค์
40.  วัดกุฎีเตี้ย
41.  วัดทองจรรยา
42.  วัดดอนยอ
43.  วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
44.  วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
45.  วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
46.  วัดท่าชัย
47.  วัดท่าด่าน
48.  วัดท่าทราย
49.  วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
50.  วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
51.  วัดบ้านพริก
52.  วัดบางหอย
53.  วัดประสิทธิเวช
54.  วัดพรหมเพชร
55.  วัดพลอยกระจ่างศรี
56.  วัดปากคลองพระอาจารย์
57.  วัดพราหมณี
58.  วัดบางปรัง
59.  วัดลำบัวลอย
60.  วัดพิกุลแก้ว
61.  วัดวังทิพย์พันธาราม
62.  วัดวังยายฉิม
63.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
64.  วัดศรีจุฬา
65.  วัดวังปลาจีด
66.  วัดศรีสุวรรณ
67.  วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
68.  วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
69.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
70.  วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
71.  วัดสบกเขียว
72.  วัดสันตยาราม
73.  วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
74.  วัดหนองคันจาม
75.  วัดหนองเคี่ยม
76.  วัดหนองรี
77.  วัดสุตธรรมาราม
78.  วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
79.  วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
80.  วัดหุบเมย
81.  วัดเกาะพิกุล
82.  วัดอารีราษฎร์
83.  วัดเกาะกา
84.  วัดเข็มทอง
85.  วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
86.  วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
87.  วัดโคกลำดวน
88.  วัดแหลมไม้ย้อย
89.  วัดโบสถ์การ้อง
90.  วัดเอี่ยมประดิษฐ์
91.  วันครู 2504
92.  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
93.  วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
94.  วัดโบสถ์เจริญธรรม
95.  อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
96.  หัวเขาแก้ว
97.  อนุบาลนครนายก
98.  อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
99.  ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
100.  อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
101.  วัดโพธิ์แทน
102.  สาริกา