1.  ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
2.  ชุมชนบ้านคลองเหมือง
3.  บ้านกำแพงเศียร
4.  บ้านคลอง 33
5.  บ้านชวดบัว
6.  บ้านชะวากยาว
7.  บ้านบุ่งเข้
8.  บ้านดอนเจริญ
9.  วัดกุดตะเคียน
10.  วัดคีรีวัน
11.  วัดทวีพูลรังสรรค์
12.  วัดท่าด่าน
13.  วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
14.  วัดบ้านพริก
15.  วัดบางหอย
16.  วัดวังทิพย์พันธาราม
17.  วัดวังยายฉิม
18.  วัดศรีสุวรรณ
19.  วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
20.  วัดสบกเขียว
21.  วัดสุตธรรมาราม
22.  วัดหุบเมย
23.  วัดเข็มทอง
24.  วัดเนินสะอาด
25.  วัดโคกสว่าง
26.  วัดเอี่ยมประดิษฐ์
27.  วันครู 2504