1.  ชลนายกสงเคราะห์
2.  ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
3.  ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
4.  ชุมชนวัดป่าขะ
5.  ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
6.  บ้านคลอง 1
7.  บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
8.  บ้านกลางคลอง 30
9.  บ้านคลอง 14
10.  บ้านคลอง 23
11.  บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
12.  บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
13.  บ้านคลองหกวา
14.  บ้านคลองใหญ่
15.  บ้านคลอง 31
16.  บ้านคลอง 30
17.  บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
18.  บ้านดงวิทยาคาร
19.  บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
20.  บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
21.  บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
22.  บ้านปลายคลอง 22
23.  บ้านปากคลอง 17
24.  บ้านดงแขวน
25.  บ้านปากคลอง31
26.  บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
27.  บ้านหนองกันเกรา
28.  บ้านเขาส่องกล้อง
29.  บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
30.  บ้านเขาหัวนา
31.  บ้านเขาเพิ่ม
32.  บ้านเขาไม้ไผ่
33.  บ้านโคกสว่าง
34.  บ้านเตยใหญ่
35.  บ้านหัวหมอน
36.  วังดอกไม้
37.  วัดคลองโพธิ์
38.  วัดจันทร์เรือง
39.  วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
40.  วัดกุฎีเตี้ย
41.  วัดทองจรรยา
42.  วัดดอนยอ
43.  วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
44.  วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
45.  วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล))
46.  วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
47.  วัดท่าชัย
48.  วัดท่าทราย
49.  วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
50.  วัดนาหินลาด
51.  วัดท่ามะปราง
52.  วัดประสิทธิเวช
53.  วัดพรหมเพชร
54.  วัดปากคลองพระอาจารย์
55.  วัดพราหมณี
56.  วัดบางปรัง
57.  วัดวังตูม
58.  วัดลำบัวลอย
59.  วัดพิกุลแก้ว
60.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
61.  วัดวังไทร
62.  วัดศรีจุฬา
63.  วัดวังปลาจีด
64.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
65.  วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
66.  วัดสันตยาราม
67.  วัดสันติวัฒนาราม
68.  วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
69.  วัดหนองคันจาม
70.  วัดหนองเคี่ยม
71.  วัดหนองรี
72.  วัดหนองทองทราย
73.  วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
74.  วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
75.  วัดเกาะกระชาย
76.  วัดอารีราษฎร์
77.  วัดเกาะกา
78.  วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
79.  วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
80.  วัดโคกลำดวน
81.  วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
82.  วัดแหลมไม้ย้อย
83.  วัดอรุณรังษี
84.  วัดโบสถ์การ้อง
85.  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
86.  วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
87.  วัดโพธิ์
88.  วัดโบสถ์เจริญธรรม
89.  อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
90.  หัวเขาแก้ว
91.  อนุบาลนครนายก
92.  อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
93.  อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
94.  ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
95.  อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
96.  วัดโพธิ์แทน
97.  สาริกา