1.  ชลนายกสงเคราะห์
2.  วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
3.  วัดพิกุลแก้ว
4.  วัดแหลมไม้ย้อย
5.  วัดโบสถ์การ้อง
6.  อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
7.  อนุบาลนครนายก
8.  อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
9.  อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
10.  อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)