1.  ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
2.  ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
3.  ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
4.  ชุมชนบ้านคลองเหมือง
5.  ชุมชนวัดป่าขะ
6.  ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
7.  บ้านกำแพงเศียร
8.  บ้านคลอง 1
9.  บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
10.  บ้านกลางคลอง 30
11.  บ้านคลอง 14
12.  บ้านคลอง 23
13.  บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
14.  บ้านคลอง 24
15.  บ้านคลอง 33
16.  บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
17.  บ้านคลองหกวา
18.  บ้านคลองใหญ่
19.  บ้านชวดบัว
20.  บ้านคลอง 31
21.  บ้านชะวากยาว
22.  บ้านคลอง 30
23.  บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
24.  บ้านดงวิทยาคาร
25.  บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
26.  บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
27.  บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
28.  บ้านปลายคลอง 22
29.  บ้านบุ่งเข้
30.  บ้านปากคลอง 17
31.  บ้านดงแขวน
32.  บ้านปากคลอง31
33.  บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
34.  บ้านดอนเจริญ
35.  บ้านหนองกันเกรา
36.  บ้านเขาส่องกล้อง
37.  บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
38.  บ้านเขาหัวนา
39.  บ้านเขาเพิ่ม
40.  บ้านเขาไม้ไผ่
41.  บ้านโคกสว่าง
42.  บ้านเตยใหญ่
43.  บ้านหัวหมอน
44.  วัดกุดตะเคียน
45.  วังดอกไม้
46.  วัดคลองโพธิ์
47.  วัดจันทร์เรือง
48.  วัดคีรีวัน
49.  วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
50.  วัดทวีพูลรังสรรค์
51.  วัดกุฎีเตี้ย
52.  วัดทองจรรยา
53.  วัดดอนยอ
54.  วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
55.  วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
56.  วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล))
57.  วัดท่าชัย
58.  วัดท่าด่าน
59.  วัดท่าทราย
60.  วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
61.  วัดธรรมปัญญา
62.  วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
63.  วัดนาหินลาด
64.  วัดบ้านพริก
65.  วัดบางหอย
66.  วัดท่ามะปราง
67.  วัดประสิทธิเวช
68.  วัดพรหมเพชร
69.  วัดพลอยกระจ่างศรี
70.  วัดปากคลองพระอาจารย์
71.  วัดพราหมณี
72.  วัดบางปรัง
73.  วัดวังตูม
74.  วัดลำบัวลอย
75.  วัดวังทิพย์พันธาราม
76.  วัดวังยายฉิม
77.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
78.  วัดวังไทร
79.  วัดศรีจุฬา
80.  วัดวังปลาจีด
81.  วัดศรีสุวรรณ
82.  วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
83.  วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
84.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
85.  วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
86.  วัดสบกเขียว
87.  วัดสันตยาราม
88.  วัดสันติวัฒนาราม
89.  วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
90.  วัดหนองคันจาม
91.  วัดหนองเคี่ยม
92.  วัดหนองรี
93.  วัดสุนทรพิชิตาราม
94.  วัดหนองทองทราย
95.  วัดสุตธรรมาราม
96.  วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
97.  วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
98.  วัดเกาะกระชาย
99.  วัดหุบเมย
100.  วัดเกาะพิกุล
101.  วัดอารีราษฎร์
102.  วัดเกาะกา
103.  วัดเข็มทอง
104.  วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
105.  วัดเนินสะอาด
106.  วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
107.  วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
108.  วัดโคกลำดวน
109.  วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
110.  วัดอรุณรังษี
111.  วัดโคกสว่าง
112.  วัดเอี่ยมประดิษฐ์
113.  วันครู 2504
114.  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
115.  วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
116.  วัดโพธิ์
117.  วัดโบสถ์เจริญธรรม
118.  หัวเขาแก้ว
119.  ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
120.  วัดโพธิ์แทน
121.  สาริกา