1.  ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
2.  ชุมชนบ้านคลองเหมือง
3.  บ้านกำแพงเศียร
4.  บ้านคลอง 33
5.  บ้านชวดบัว
6.  บ้านชะวากยาว
7.  บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
8.  บ้านบุ่งเข้
9.  บ้านดอนเจริญ
10.  บ้านเขาไม้ไผ่
11.  วัดกุดตะเคียน
12.  วัดคีรีวัน
13.  วัดทวีพูลรังสรรค์
14.  วัดกุฎีเตี้ย
15.  วัดท่าชัย
16.  วัดท่าด่าน
17.  วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
18.  วัดบ้านพริก
19.  วัดบางหอย
20.  วัดบางปรัง
21.  วัดวังทิพย์พันธาราม
22.  วัดวังยายฉิม
23.  วัดศรีสุวรรณ
24.  วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
25.  วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
26.  วัดสบกเขียว
27.  วัดสันติวัฒนาราม
28.  วัดสุตธรรมาราม
29.  วัดหุบเมย
30.  วัดเข็มทอง
31.  วัดเนินสะอาด
32.  วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
33.  วัดอรุณรังษี
34.  วัดโคกสว่าง
35.  วัดเอี่ยมประดิษฐ์
36.  วันครู 2504
37.  วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
38.  อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
39.  อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)