1.  ชลนายกสงเคราะห์
2.  ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
3.  ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
4.  ชุมชนวัดป่าขะ
5.  ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
6.  บ้านคลอง 1
7.  บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
8.  บ้านกลางคลอง 30
9.  บ้านคลอง 14
10.  บ้านคลอง 23
11.  บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
12.  บ้านคลอง 24
13.  บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
14.  บ้านคลองหกวา
15.  บ้านคลองใหญ่
16.  บ้านคลอง 31
17.  บ้านคลอง 30
18.  บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
19.  บ้านดงวิทยาคาร
20.  บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
21.  บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
22.  บ้านปลายคลอง 22
23.  บ้านปากคลอง 17
24.  บ้านดงแขวน
25.  บ้านปากคลอง31
26.  บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
27.  บ้านหนองกันเกรา
28.  บ้านเขาส่องกล้อง
29.  บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
30.  บ้านเขาหัวนา
31.  บ้านเขาเพิ่ม
32.  บ้านโคกสว่าง
33.  บ้านเตยใหญ่
34.  บ้านหัวหมอน
35.  วังดอกไม้
36.  วัดคลองโพธิ์
37.  วัดจันทร์เรือง
38.  วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
39.  วัดทองจรรยา
40.  วัดดอนยอ
41.  วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
42.  วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
43.  วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล))
44.  วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
45.  วัดท่าทราย
46.  วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
47.  วัดธรรมปัญญา
48.  วัดนาหินลาด
49.  วัดท่ามะปราง
50.  วัดประสิทธิเวช
51.  วัดพรหมเพชร
52.  วัดพลอยกระจ่างศรี
53.  วัดปากคลองพระอาจารย์
54.  วัดพราหมณี
55.  วัดวังตูม
56.  วัดลำบัวลอย
57.  วัดพิกุลแก้ว
58.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
59.  วัดวังไทร
60.  วัดศรีจุฬา
61.  วัดวังปลาจีด
62.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
63.  วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
64.  วัดสันตยาราม
65.  วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
66.  วัดหนองคันจาม
67.  วัดหนองเคี่ยม
68.  วัดหนองรี
69.  วัดสุนทรพิชิตาราม
70.  วัดหนองทองทราย
71.  วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
72.  วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
73.  วัดเกาะกระชาย
74.  วัดเกาะพิกุล
75.  วัดอารีราษฎร์
76.  วัดเกาะกา
77.  วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
78.  วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
79.  วัดโคกลำดวน
80.  วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
81.  วัดแหลมไม้ย้อย
82.  วัดโบสถ์การ้อง
83.  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
84.  วัดโพธิ์
85.  วัดโบสถ์เจริญธรรม
86.  หัวเขาแก้ว
87.  อนุบาลนครนายก
88.  อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
89.  ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
90.  อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
91.  วัดโพธิ์แทน
92.  สาริกา