1.  บ้านป่าสักงาม
2.  บ้านป่าป้อง
3.  บ้านลวงเหนือ
4.  วัดดอนจั่น