1.  ชลประทานผาแตก
2.  ทาเหนือวิทยา
3.  บ้านป่าสักงาม
4.  บ้านป่าขุย
5.  บ้านมอญ
6.  บ้านสันกำแพง
7.  พุทธิโศภน
8.  วัดดอนชัย
9.  วัดทรายมูลรัตนศึกษา
10.  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
11.  วัดร้องอ้อ
12.  วัดสันกลางเหนือ
13.  วัดสันป่าค่า
14.  วัดหนองป่าครั่ง
15.  วัดสันมะฮกฟ้า
16.  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
17.  อนุบาลเชียงใหม่