1.  บ้านกอสะเลียม
2.  บ้านดอนปิน
3.  บ้านดอนปีน
4.  บ้านปงป่าเอื้อง
5.  บ้านป่างิ้ว
6.  บ้านตลาดขี้เหล็ก
7.  บ้านป่าเสร้า
8.  บ้านป่าเหมือด
9.  บ้านปางแดง
10.  บ้านป่าไม้แดง
11.  บ้านร้องขี้เหล็ก
12.  บ้านหนองโค้ง
13.  บ้านห้วยทราย
14.  บ้านสันต้นม่วงเหนือ
15.  บ้านออนกลาง
16.  บ้านเชิงดอยสุเทพ
17.  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
18.  บ้านสันทราย
19.  บ้านแม่ดอกแดง
20.  บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
21.  บ้านแม่หวาน
22.  บ้านแม่ปูคา
23.  วัดข่วงสิงห์
24.  วัดดอนจั่น
25.  วัดขะจาว
26.  วัดช่างเคี่ยน
27.  วัดบ้านโห้ง
28.  วัดบ้านน้อย
29.  วัดป่าตัน
30.  วัดป่าแดด
31.  วัดป่าข่อยใต้
32.  วัดป่าตาล
33.  วัดล้านตอง
34.  วัดสวนดอก
35.  วัดสันโค้ง
36.  วัดห้วยแก้ว
37.  วัดเมืองสาตร
38.  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
39.  วัดวังสิงห์คำ
40.  เทพเสด็จวิทยา
41.  แม่คือวิทยา
42.  ออนใต้วิทยา
43.  แม่ตะไคร้