1.  คำเที่ยงอนุสสรณ์
2.  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
3.  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
4.  ท่าศาลา
5.  บ้านท่าหลุกสันทราย
6.  บ้านบวกค้าง
7.  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
8.  บ้านบ่อหิน
9.  บ้านปางน้ำถุ
10.  บ้านลวงเหนือ
11.  บ้านออนหลวย
12.  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
13.  บ้านโป่งกุ่ม
14.  บ้านแม่เหียะสามัคคี
15.  บ้านโป่งน้อย
16.  วัดห้วยทราย
17.  วัดเปาสามขา
18.  สังวาลย์วิทยา
19.  ศิริมังคลาจารย์
20.  ศรีเนห์รู
21.  วัดเสาหิน
22.  หมู่บ้านสหกรณ์ 2
23.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
24.  แม่โป่งประชาสามัคคี