1.  บ้านดอนปิน
2.  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
3.  วัดป่าแดด