1.  คำเที่ยงอนุสสรณ์
2.  ชลประทานผาแตก
3.  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
4.  ท่าศาลา
5.  ทาเหนือวิทยา
6.  บ้านกอสะเลียม
7.  บ้านดอนปิน
8.  บ้านดอนปีน
9.  บ้านบวกค้าง
10.  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
11.  บ้านบ่อหิน
12.  บ้านปงป่าเอื้อง
13.  บ้านป่างิ้ว
14.  บ้านตลาดขี้เหล็ก
15.  บ้านป่าขุย
16.  บ้านป่าเสร้า
17.  บ้านป่าเหมือด
18.  บ้านหนองโค้ง
19.  บ้านห้วยทราย
20.  บ้านเชิงดอยสุเทพ
21.  บ้านสันทราย
22.  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
23.  บ้านแม่ปูคา
24.  บ้านแม่เหียะสามัคคี
25.  พุทธิโศภน
26.  บ้านโป่งน้อย
27.  วัดดอนจั่น
28.  วัดดอนชัย
29.  วัดขะจาว
30.  วัดบ้านโห้ง
31.  วัดป่าตัน
32.  วัดป่าแดด
33.  วัดป่าตาล
34.  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
35.  วัดล้านตอง
36.  วัดสวนดอก
37.  วัดสันป่าค่า
38.  วัดห้วยทราย
39.  วัดหนองป่าครั่ง
40.  วัดห้วยแก้ว
41.  วัดเมืองสาตร
42.  สังวาลย์วิทยา
43.  ศิริมังคลาจารย์
44.  วัดสันมะฮกฟ้า
45.  วัดวังสิงห์คำ
46.  หมู่บ้านสหกรณ์ 2
47.  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
48.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
49.  แม่โป่งประชาสามัคคี
50.  อนุบาลเชียงใหม่
51.  ออนใต้วิทยา
52.  แม่ตะไคร้