1.  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2.  บ้านท่าหลุกสันทราย
3.  บ้านป่าสักงาม
4.  บ้านปางน้ำถุ
5.  บ้านป่าป้อง
6.  บ้านปางแดง
7.  บ้านป่าไม้แดง
8.  บ้านมอญ
9.  บ้านลวงเหนือ
10.  บ้านสันกำแพง
11.  บ้านร้องขี้เหล็ก
12.  บ้านสันต้นม่วงเหนือ
13.  บ้านออนกลาง
14.  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
15.  บ้านออนหลวย
16.  บ้านแม่ดอกแดง
17.  บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
18.  บ้านแม่หวาน
19.  บ้านโป่งกุ่ม
20.  วัดข่วงสิงห์
21.  วัดทรายมูลรัตนศึกษา
22.  วัดช่างเคี่ยน
23.  วัดบ้านน้อย
24.  วัดป่าข่อยใต้
25.  วัดร้องอ้อ
26.  วัดสันโค้ง
27.  วัดสันกลางเหนือ
28.  วัดเจ็ดยอด
29.  วัดเปาสามขา
30.  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
31.  ศรีเนห์รู
32.  วัดเสาหิน
33.  เทพเสด็จวิทยา
34.  แม่คือวิทยา