1.  บ้านสันกำแพง
2.  บ้านร้องขี้เหล็ก
3.  วัดป่าตาล
4.  วัดร้องอ้อ
5.  วัดห้วยแก้ว
6.  สังวาลย์วิทยา