1.  คำเที่ยงอนุสสรณ์
2.  ชลประทานผาแตก
3.  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
4.  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
5.  ท่าศาลา
6.  บ้านกอสะเลียม
7.  บ้านดอนปิน
8.  บ้านท่าหลุกสันทราย
9.  บ้านบวกค้าง
10.  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
11.  บ้านบ่อหิน
12.  บ้านปงป่าเอื้อง
13.  บ้านป่างิ้ว
14.  บ้านตลาดขี้เหล็ก
15.  บ้านป่าสักงาม
16.  บ้านปางน้ำถุ
17.  บ้านป่าขุย
18.  บ้านป่าเสร้า
19.  บ้านป่าป้อง
20.  บ้านป่าเหมือด
21.  บ้านปางแดง
22.  บ้านป่าไม้แดง
23.  บ้านมอญ
24.  บ้านลวงเหนือ
25.  บ้านสันกำแพง
26.  บ้านร้องขี้เหล็ก
27.  บ้านหนองโค้ง
28.  บ้านห้วยทราย
29.  บ้านสันต้นม่วงเหนือ
30.  บ้านเชิงดอยสุเทพ
31.  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
32.  บ้านสันทราย
33.  บ้านแม่ดอกแดง
34.  บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
35.  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
36.  บ้านแม่หวาน
37.  บ้านโป่งกุ่ม
38.  บ้านแม่ปูคา
39.  บ้านแม่เหียะสามัคคี
40.  พุทธิโศภน
41.  บ้านโป่งน้อย
42.  วัดข่วงสิงห์
43.  วัดดอนจั่น
44.  วัดขะจาว
45.  วัดทรายมูลรัตนศึกษา
46.  วัดช่างเคี่ยน
47.  วัดบ้านโห้ง
48.  วัดบ้านน้อย
49.  วัดป่าตัน
50.  วัดป่าแดด
51.  วัดป่าข่อยใต้
52.  วัดป่าตาล
53.  วัดล้านตอง
54.  วัดร้องอ้อ
55.  วัดสวนดอก
56.  วัดสันโค้ง
57.  วัดสันกลางเหนือ
58.  วัดสันป่าค่า
59.  วัดหนองป่าครั่ง
60.  วัดเจ็ดยอด
61.  วัดเมืองสาตร
62.  สังวาลย์วิทยา
63.  ศิริมังคลาจารย์
64.  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
65.  วัดสันมะฮกฟ้า
66.  วัดวังสิงห์คำ
67.  วัดเสาหิน
68.  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
69.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
70.  แม่โป่งประชาสามัคคี
71.  แม่คือวิทยา
72.  อนุบาลเชียงใหม่
73.  ออนใต้วิทยา