1.  ทาเหนือวิทยา
2.  บ้านดอนปีน
3.  บ้านออนกลาง
4.  บ้านออนหลวย
5.  วัดดอนชัย
6.  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
7.  วัดห้วยทราย
8.  วัดห้วยแก้ว
9.  วัดเปาสามขา
10.  ศรีเนห์รู
11.  หมู่บ้านสหกรณ์ 2
12.  เทพเสด็จวิทยา
13.  แม่ตะไคร้