1.  บ้านหนองสลุด
2.  บ้านแปลง
3.  วัดคลองพลู
4.  วัดซึ้งบน
5.  วัดบางสระเก้า
6.  สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
7.  โฆวินฑะ