1.  บ้านคลองกลอย
2.  บ้านคลองบอน
3.  บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์)
4.  บ้านชากไทย
5.  บ้านช้างข้าม
6.  บ้านทรัพย์เจริญ
7.  บ้านทับช้าง
8.  บ้านทัพนคร
9.  บ้านซับตารี
10.  บ้านทุ่งบอน
11.  บ้านวังตัก
12.  บ้านหนองเสม็ด
13.  บ้านอีมุย
14.  บ้านหนองสลุด
15.  บ้านเขาหอม
16.  บ้านเกาะเปริด
17.  บ้านสามสิบพัฒนา
18.  บ้านโป่งน้ำร้อน
19.  บ้านโพธิ์
20.  บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
21.  พลิ้ว
22.  วัดคลองพลู
23.  วัดตะปอนน้อย
24.  วัดมะทาย
25.  วัดบ้านอ่าง
26.  วัดวันยาวล่าง
27.  วัดสำโรง
28.  วัดเกาะจิก
29.  วัดเขาตาหน่วย
30.  หนองมะค่า
31.  โฆวินฑะ