1.  บ้านท่าขาหย่าง
2.  วัดคลองพลู
3.  วัดน้ำรัก
4.  โฆวินฑะ