1.  ชุมชนบ้านนาด้วง
2.  ชุมชนบ้านปากห้วย
3.  บ้านกอไร่ใหญ่
4.  บ้านกำพี้
5.  บ้านขอนแก่นหนองบอน
6.  บ้านคกเลา
7.  บ้านคอนสา
8.  บ้านนาดอกคำ
9.  บ้านนาป่าหนาด
10.  บ้านน้ำสวยภักดี
11.  บ้านบุฮม
12.  บ้านปากหมาก
13.  บ้านปากเนียม
14.  บ้านผาแบ่น
15.  บ้านสวนกล้วย
16.  บ้านวังขาม
17.  บ้านสูบ
18.  บ้านหนองปกติ
19.  บ้านห้วยกระทิง
20.  บ้านห้วยโตก
21.  บ้านหัวฝาย
22.  บ้านแก่งมี้
23.  บ้านแก้วเมธี
24.  บ้านแสนสำราญ
25.  บ้านโป่ง
26.  บ้านโพน(อ.เชียงคาน)
27.  บ้านใหม่
28.  มโนบุเรศรบำรุงการ
29.  บ้านโพนสว่างวังเย็น
30.  ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)