1.  ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
2.  บ้านกกดู่
3.  บ้านขอนแก่น
4.  บ้านท่าสวรรค์
5.  บ้านท่าลี่
6.  บ้านนาเบน
7.  บ้านน้ำกระโทม
8.  บ้านปากหมาก
9.  บ้านป่าข้าวหลาม
10.  บ้านน้ำคิว
11.  บ้านปางคอม
12.  บ้านยาง
13.  บ้านวังโป่งท่าวังแคน
14.  บ้านวังขาม
15.  บ้านหนองหญ้าไซ
16.  บ้านห้วยตาด
17.  บ้านห้วยนา
18.  บ้านห้วยม่วง
19.  บ้านห้วยเหล็ก
20.  บ้านหาดคัมภีร์
21.  บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
22.  บ้านโป่ง
23.  บ้านโพน(อ.เชียงคาน)
24.  บ้านเสี้ยว
25.  บ้านเมี่ยง
26.  ห้วยซวกคกเลาใต้
27.  อนุบาลเลย
28.  เมืองเลย
29.  เพียงหลวง 18