1.  ชุมชนบ้านนาด้วง
2.  ชุมชนบ้านนาบอน
3.  ชุมชนบ้านปากชม
4.  ชุมชนบ้านนาอ้อ
5.  ชุมชนบ้านปากห้วย
6.  ชุมชนบ้านเชียงกลม
7.  ชุมชนบ้านท่าสะอาด
8.  ชุมชนบ้านอาฮี
9.  บ้านกกชุมแสง
10.  ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
11.  บ้านกลาง
12.  บ้านกอไร่ใหญ่
13.  บ้านกกทอง
14.  บ้านคกมาด
15.  บ้านตาดซ้อ
16.  บ้านติ้วน้อย
17.  บ้านท่าบม
18.  บ้านท่าดีหมี
19.  บ้านท่ามะนาว
20.  บ้านคอนสา
21.  บ้านนากระเซ็ง
22.  บ้านธาตุวิทยา
23.  บ้านนาป่าหนาด
24.  บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
25.  บ้านนาแขม
26.  บ้านนาโคก
27.  บ้านนาซ่าว
28.  บ้านนาโม้
29.  บ้านน้ำมี
30.  บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
31.  บ้านน้ำภู
32.  บ้านบวกอ่าง
33.  บ้านน้ำพร
34.  บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
35.  บ้านผาพอด
36.  บ้านภูสวรรค์
37.  บ้านวังยาว
38.  บ้านวังแคน
39.  บ้านสงาว
40.  บ้านสงเปือย
41.  บ้านสะอาดลายเหนือ
42.  บ้านวังผา
43.  บ้านสูบ
44.  บ้านหนองปกติ
45.  บ้านหนองบง
46.  บ้านส้าน
47.  บ้านห้วยกระทิง
48.  บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
49.  บ้านหนองผำ
50.  บ้านหนองดอกบัว
51.  บ้านห้วยผักกูด
52.  บ้านห้วยทราย
53.  บ้านห้วยพอด
54.  บ้านห้วยพิชัย
55.  บ้านห้วยหวาย
56.  บ้านห้วยสีเสียด
57.  บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
58.  บ้านห้วยเดื่อ
59.  บ้านเพียซำพุวิทยา
60.  บ้านหาดเบี้ย
61.  บ้านเลิง
62.  บ้านแสนสำราญ
63.  บ้านโคกใหญ่
64.  บ้านแหล่งควาย
65.  บ้านโพนทอง
66.  บ้านโพนป่าแดง
67.  มโนบุเรศรบำรุงการ
68.  บ้านไร่ทาม
69.  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
70.  ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
71.  ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)