1.  จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
2.  บ้านกำพี้
3.  บ้านขอนแก่นหนองบอน
4.  บ้านก้างปลา
5.  บ้านคกเว้า
6.  บ้านคกเลา
7.  บ้านชมน้อย
8.  บ้านนาค้อ
9.  บ้านนาดินดำ
10.  บ้านนาโป่ง
11.  บ้านน้ำแคม
12.  บ้านปากปัด
13.  บ้านบุฮม
14.  บ้านปากยาง
15.  บ้านปากเนียม
16.  บ้านร่องไผ่
17.  บ้านสวนกล้วย
18.  บ้านหนองผือ
19.  บ้านห้วยด้าย
20.  บ้านห้วยบ่อซืน
21.  บ้านห้วยลวงไซ
22.  บ้านห้วยไค้
23.  บ้านห้วยโตก
24.  บ้านหัวฝาย
25.  บ้านห้วยอาลัย
26.  บ้านหาดทรายขาวผามุม
27.  บ้านหินตั้ง
28.  บ้านอุมุง
29.  บ้านแก่งปลาปก
30.  บ้านแก่งมี้
31.  บ้านใหม่
32.  บ้านโพนสว่างวังเย็น
33.  อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)